PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - POIR 1.1.1 - TECHNOLOGIE KOSMICZNE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ - POIR 1.1.1 - TECHNOLOGIE KOSMICZNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR 1.1.1 – Technologie Kosmiczne jest jednym z najbardziej rozbudowanych oraz zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora polskiej gospodarki, które pragną rozwijać swoje firmy w tym kierunku. Realizuje on działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Szybka Ścieżka "Technologie Kosmiczne”.

Kto może skorzystać?

Beneficjentami projektu Inteligentny Rozwój - POIR 1.1. - Technologie Kosmiczne mogą zostać przedsiębiorstwa realizujące go samodzielnie albo przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, lub też przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum.

W przypadku konsorcjum w jego skład powinno wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy). Liderem konsorcjum realizującego projekt może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Jakie projekty mogą być dofinansowane?

  • Typy projektów które mogą uzyskać dofinansowanie, to przede wszystkim projekty, które wpisują się w zakres tematyczny: technologie kosmiczne.
  • Mogą to być także badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, a także prace przedwdrożeniowe.

Wysokość dofinansowania

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR 1.1.1 – Technologie Kosmiczne przeznacza dla jednego przedsiębiorstwa wyrażającego chęć udziału w projekcie kwotę 20 mln euro. Kwota ta jest przyznawana w sytuacji, gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

Kwotę 15 mln euro otrzymuje firma biorąca udział w projekcie i realizująca w nim głównie prace rozwojowe. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – POIR 1.1.1 – Technologie Kosmiczne można uzyskać również 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe. Ta forma dotacji jest uznawana jako pomoc de minimis i przysługuje firmom, które nie uzyskały takiej pomocy w kwocie 200 000 euro bądź wyższej w okresie ostatnich trzech lat podatkowych.

Do projektu mogą również przystąpić firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nich dotacja może wynieść 2 mln euro, w sytuacji, gdy firmy zdecydują się na wzięcie udziału w programie i wykorzystają te środki na prace przedwdrożeniowe – głównie usługi doradcze dla MŚP.

Zasady udziału w konkursie

Aby otrzymać dofinansowanie, firma musi stanąć do konkursu. Szczegółowe zasady obejmujące zakres konkursowy oraz wytyczne, jakie należy spełnić w początkowej fazie ubiegania się o dotację, oraz późniejsze, dostępne są na stronie projekt bądź też na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl .  Firmy uczestniczące w projekcie muszą wykazać, że realizowany przez nie projekt stanowi rozwiązanie innowacyjne, określane na podstawie odrębnych przepisów i zasad. W przypadku trudności z ubieganiem się o dofinansowanie warto zwrócić się do firm wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu funduszy unijnych, na przykład firmy A1Europe.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.